Vragen

Het schooladvies

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Het gesprek over het basisschooladvies begint al vanaf groep 7 met een voorlopig advies. Misschien waren er punten die je nog kon verbeteren en heb je hier met de basisschool en je ouders hard aan gewerkt. In groep 8 krijg je in januari nog een voorlopig advies. Met dit advies kan je je oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek. Uiteindelijk krijg je uiterlijk 24 maart het definitieve advies van de basisschool waarmee je je ook gaat aanmelden voor het VO. Het schooladvies van de basisschool wordt opgebouwd uit drie elementen. 1)Wat is je potentieel (de cognitieve mogelijkheden)? Wat heb je laten zien in het primair onderwijs (prestaties/leervorderingen/ sociaal-emotionele ontwikkeling)? 2)Welke stimulerende factoren en talenten zijn aanwezig in jouw omgeving, die je schoolprestaties positief beïnvloeden? Welke eventuele belemmeringen zijn er? 3)Welke ondersteuning is er geboden en heb je daarvan geprofiteerd? Weten we wat werkt/welke begeleiding je nodig hebt om je prestaties positief te kunnen beïnvloeden? De basisschool legt jou en je ouders in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven en neemt de net genoemde punten daarin mee. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het okr: het onderwijskundig rapport. Hier staan onder andere je cijfers, scores en werkhouding beschreven. In het gesprek licht de leerkracht het okr toe.

Welke schooladviezen worden er gegeven?

Er bestaan enkeladviezen waarbij het advies bestaat uit één onderwijssoort (bijvoorbeeld havo) en dubbeladviezen waarbij de basisschool een gemengd advies geeft (bijvoorbeeld vmbo-t/havo). Met een dubbeladvies zegt de basisschool dat je in ieder geval het eerst genoemde onderwijsniveau aan kan (in dit voorbeeld vmbo-t) en misschien wel meer (in dit voorbeeld havo). In het eerste jaar/ eerste jaren op de VO-school wordt duidelijk welk soort onderwijs het beste bij je past. De basisscholen geven één van de volgende schooladviezen:
• Vso*
• Praktijkonderwijs**
• Vmbo-b
• Vmbo-b/vmbo-k
• Vmbo-k
• Vmbo-k/vmbo-t
• Vmbo-t
• Vmbo-t/havo***
• Havo
• Havo/vwo
• Vwo

*Vso
Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding bieden. Hier kun je terecht als je een handicap of beperking, een leerstoornis, langdurige ziekte of gedragsproblemen hebt. Ook al heb je een beperking, in het voortgezet speciaal onderwijs kun je een gewoon diploma voor vmbo, havo of vwo halen. Dat kan doordat je in het vso extra hulp krijgt. Vanuit het speciaal onderwijs kunnen leerlingen mogelijk instromen in het reguliere onderwijs of doorstromen naar een gewone vervolgopleiding. Het Altra College en Dynamica XL zijn vso scholen in de Zaanstreek. Je kan alleen naar het vso met een toelaatbaarheidsverklaring. Deze wordt afgegeven door de Commissie voor Toewijzing en Advies. Jouw basisschool weet wat de criteria zijn.

**Pro/vmbo-klas
Als je aan de criteria voor praktijkonderwijs voldoet, ga je naar de praktijkschool en krijg je een passend aanbod. Je kunt dan geplaatst worden in een pro/vmbo-klas als de praktijkschool potentie voor je ziet om door te stromen naar het vmbo.

***Advies vmbo-t/havo (mavo/havo)
Je kunt op Het Saenredam aangemeld worden voor een mavo/havo-klas. Ook kun je kiezen voor een havo-kansklas op Trias VMBO in samenwerking met Bertrand Russell college of op Pascal Zuid in samenwerking met Blaise Pascal College. Kies je voor Compaen VMBO of Zuiderzee College dan word je in een vmbo-t+ klas geplaatst en krijg je daar een onderwijsaanbod waarmee je door kan stromen naar leerjaar 2 van de havo. Als je na de brugklas op Compaen VMBO of het Zuiderzee College naar havo 2 mag, helpen zij je met de overstap naar een passende VO-school die havo aanbiedt. Maak je de overstap naar havo 2 niet, dan volg je het reguliere mavo-programma in vmbo 2. Leerlingen met een vmbo-t/havoadvies kunnen zich niet aanmelden voor een havo/vwo-school.

Overige dubbeladviezen
Bij alle andere dubbeladviezen besluit de school van inschrijving over de plaatsing. Deze is afhankelijk van de opbouw en organisatie van de school, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met jouw wensen en mogelijkheden.

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het definitieve basisschooladvies?

In dat geval kunnen je ouders een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen, kan in het onderwijskundig rapport (okr) worden opgenomen dat je ouders het niet eens zijn met het gegeven basisschooladvies. Je ouders kunnen ook een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool. Zie daarvoor ook de klachtenregeling van het bestuur van je basisschool.

Om ervoor te zorgen dat je wel op tijd wordt aangemeld bij een VO-school is het belangrijk dat de schoolkeuze en aanmelding voorlopig op basis van het schooladvies van het PO plaatsvindt. In het okr kunnen je ouders bij zienswijze aangeven dat zij het niet eens zijn met het schooladvies van de PO-school. De uitkomst van een eventueel nog lopende klachtenprocedure kan leiden tot aanpassing van het schooladvies. Als jij op dat moment al aangemeld bent voor het VO, neemt jouw basisschool contact op met de VO-school van eerste voorkeur en de VO-school van plaatsing voor overleg.

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Verreweg de meeste leerlingen kunnen zonder extra ondersteuning succesvol hun school doorlopen. Daarnaast is een groep leerlingen die met lichte ondersteuning op school geholpen wordt. Een kleine groep leerlingen heeft meer ondersteuning nodig, waarbij ook specifiek gelet wordt op de individuele behoeften van een leerling. Op de websites van de scholen wordt beschreven welke arrangementen per school beschikbaar zijn. Uitgangspunt is dat leerlingen altijd onderdeel zijn van een normale klas en dus niet in aparte groepen worden ondergebracht. Kijk voor meer informatie ook op de website van het samenwerkingsverband Zaanstreek.

Oriënteren op het voortgezet onderwijs

Hoe vrij ben ik om een VO-school te kiezen?

De VO-school moet de onderwijssoort bieden die overeenkomt met je schooladvies en eventueel (extra) ondersteuning of uitdaging kunnen bieden als je dat nodig hebt. Welke scholen dat zijn, vindt je in de Zaanse Keuzegids en op deze website. Als je een vmbo-t/havoadvies hebt, kan je niet naar een havo/vwo-school.

Waar kan ik op letten bij het (be)zoeken van VO-scholen?

Hier vind je een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht of voor tijdens het open huis of de lesmiddag. De vragenlijst staat ook in de Zaanse Keuzegids. Neem deze vragenlijst mee als je een school bezoekt. Handig, want op de achterkant is er ruimte voor aantekeningen.

Wat zijn de belangrijkste tips voor mijn ouders?

Voor veel ouders en leerlingen blijft het een lastige klus, de schoolkeuze. Daarom geven we u een aantal praktische tips.

  • De belangrijkste tip voor ouders is: ga naar de leerkracht van uw kind als u iets niet begrijpt. Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u uit kan zoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent, kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind.
  • Ga samen met uw kind meerdere VO-scholen bekijken. Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de VO-school geregeld zijn. Hier staat een vragenlijst die u hierbij kan helpen.
  • Maak samen met uw kind een lijst met plus- en minpunten van de VO-scholen en bespreek die samen.
  • Kent u ouders met leerlingen die al op de VO-school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de VO-school vinden.
  • U krijgt een kopie van het okr (onderwijskundig rapport) van uw kind. Bekijk of alle belangrijke bijzonderheden daarin zijn opgenomen, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer-)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de VO-school graag weten!
  • Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden? Vraag de basisschool om de relevante informatie in het okr op te nemen, of vraag of u een bijlage mag toevoegen (visie/zienswijze ouders). Als u denk dat u kind daarmee recht op voorrang bij inschrijving heeft, noteer dit op het aanmeldformulier én voeg een onderbouwing toe aan het okr. De VO-school kan dan beoordelen of uw kind op basis hiervan misschien die voorrang heeft.
  • Heeft u nog andere vragen of bijzonderheden, vraag dan een gesprek aan met de basisschool en/of VO-school.
  • Elke VO-school heeft een schoolgids voor ouders. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, de vrijwillige ouderbijdrage en nog veel meer informatie. Deze is vaak te vinden op de website van de school zelf of vraag ernaar tijdens het open huis.

Er zijn ook een aantal handige websites die je als ouder kan raadplegen

Minocw.nl
De website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier is de wet- en regelgeving over het onderwijs te lezen, met informatie speciaal voor ouders.

Oudersonderwijs.nl
Ouders & Onderwijs is de landelijke belangen- behartiger voor ouders en als ouder kan u ook telefonisch of via hun website vragen stellen.

Routeplanner.fietsersbond.nl
Wilt u weten wat de handigste fietsroute is naar de nieuwe school van uw kind? Deze fietsrouteplanner helpt u de kortste of meest autoluwe, veilige route te bepalen.

Scholenopdekaart.nl
Deze landelijke website helpt ouders en leerlingen uit groep 8 bij het zoeken naar een VO-school. De informatie is gebaseerd op de gegevens van de Rijksoverheid en informatie van de VO-scholen zelf. U kan op deze website VO-scholen met elkaar vergelijken.

Swvvozaanstreek.nl/ouder-en-jeugdsteunpunt
Speciaal voor ouders en leerlingen hebben de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Zaanstreek een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. Heeft u vragen over passend onderwijs, of wilt u advies van of een gesprek met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u niet alleen terecht bij de school van uw kind, maar ook bij dit ouder- en jeugdsteunpunt.

Hoe is de leerwegondersteuning in het vmbo geregeld?

In 2014 is de wet ‘passend onderwijs’ ingevoerd. Dit betekent dat scholen een zorgplicht hebben. De schoolbesturen zorgen er gezamenlijk voor dat zij alle leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben, een plek kunnen bieden. Op alle Zaanse scholen wordt ondersteuning aangeboden, dat noemen we de basisondersteuning. De hulp via de basisondersteuning kan te maken hebben met leren, maar ook met hoe je je lichamelijk of geestelijk voelt, of hulp bij een moeilijke thuissituatie. Naast de basisondersteuning zijn er VO- scholen die extra ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben, zoals maatwerk op een reguliere VO-school of een plek op het voortgezet speciaal onderwijs. De basisschool geeft aan of je extra ondersteuning nodig hebt en zo ja, op welk gebied. De scholen voor voortgezet onderwijs zorgen ervoor dat zij de benodigde basisondersteuning kunnen bieden. Het kan zijn dat een school de gevraagde ondersteuning niet zelf kan bieden. In dat geval begeleidt de school waar je bent aangemeld je door naar een beter passende plek.

Vragen over passend onderwijs?
Ouders die vragen hebben over de samenhang tussen het onderwijsaanbod van de VO-school waar hun kind geplaatst is en de (extra) ondersteuningsbehoefte, kunnen contact opnemen met de VO-school om nader kennis te maken. Samen kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien extra hulp/ondersteuning nodig is. Als ouders vragen hebben over passend onderwijs, of advies van of een gesprek willen met iemand die met hen meedenkt, kunnen zij ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Zaanstreek. Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website swvvozaanstreek.nl/ouder-en-jeugdsteunpunt. Het steunpunt is ook elke dinsdag en vrijdag (behalve in de schoolvakanties) telefonisch bereikbaar tussen 11.00 – 12.00 uur, op telefoonnummer 06 – 57 41 32 34 (dit kan ook via WhatsApp).

Aanmelden en inschrijven

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?

Tussen 25 maart en 31 maart kan je je voorkeursscholen via ELK Zaanstad.nl doorgeven aan je basisschool. Je nummert alle scholen; de school waar je het liefst naartoe wil, geef je het nummer 1, de VO-school waar je daarna het liefst naartoe wil geef je nummer 2, enzovoort. Het is verplicht om alle Zaanse VO-scholen te nummeren, want het kan namelijk zijn dat een VO-school meer aanmeldingen krijgt dan dat ze leerlingen kunnen plaatsen. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen in één keer horen naar welke VO-school ze gaan, nummeren alle leerlingen alle VO-scholen die passen bij hun schooladvies. De basisschool en jouw ouders ondertekenen de aanmelding. De basisschool zorgt ervoor dat de aanmelding én je okr uiterlijk 31 maart naar je VO-school van eerste voorkeur wordt gestuurd.

Bekijk ook dit instructiefilmpje over het doorgeven van de voorkeursscholen in ELK

Ik kom van buiten de Zaanstreek en ik wil mij aanmelden voor de brugklas op een VO school in de Zaanstreek. Wat moet ik doen?

Een leerling van buiten de Zaanstreek kan zich aanmelden door het Aanmeldformulier Buitenleerling in te vullen en deze te overhandigen aan de VO-school van eerste voorkeur, zie de scholenpagina’s voor de contactgegevens. De VO-school van eerste voorkeur is aanspreekpunt, neemt de aanmelding in behandeling en informeert jou en je ouder/verzorger over de voortgang van de aanmelding. Het aanmeldformulier moet uiterlijk 31 maart ontvangen zijn door de VO-school van eerste voorkeur. Alle leerlingen die zich op tijd hebben aangemeld, krijgen na 25 april bericht van de VO-school waar zij zich hebben aangemeld (m.u.v. pro en vso).

Wanneer en hoe hoor ik op welke VO-school ik ben geplaatst?

Op donderdag 25 april krijg je bericht van de school waar je bent geplaatst. De praktijkscholen en het vso hebben een langere behandeltijd nodig en houden je basisschool (en evt. je ouders) op de hoogte gedurende de behandelfase als over de plaatsing.

Ik ben niet geplaatst op mijn school van eerste voorkeur of niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu?

De afspraak die de VO-scholen hebben gemaakt, is dat leerlingen zoveel mogelijk terechtkunnen op de VO-school van hun eerste voorkeur. Toch komt het voor dat meer leerlingen zich aanmelden dan de school kan plaatsen. In dat geval zal er een loting plaatsvinden. Eerst worden de leerlingen met voorrang ingeschreven en dan worden de beschikbare plekken verloot onder de overige leerlingen. Dit alles onder toeziend oog van een notaris. Het kan dan voorkomen dat jij op een school van je tweede voorkeur of lager wordt geplaatst. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun school van eerste voorkeur, worden op een wachtlijst geplaatst. De school van eerste voorkeur neemt contact met je op als er een plek beschikbaar is gekomen. Dit kan tot 1 juli. Meer informatie over de loting en de wachtlijst lees je in De Procesbescrijving Loting Zaanse Overstapmomenten

Als jij of je ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het plaatsingsbesluit, kunnen je ouders hiertegen bij het bevoegd gezag van de school van eerste voorkeur bezwaar aantekenen. Bekijk hier de Bezwarenprocedure van de Zaanse Overstapsmomenten.

Wanneer heb ik voorrang op een school?

Op sommige VO-scholen worden bepaalde leerlingen met voorrang ingeschreven, bijvoorbeeld omdat jouw broer of zus ook op deze VO-school zit of omdat een van je ouder(s)/verzorger(s) werkzaam is op deze VO-school. Dit noemen we voorrangsregels. Op het aanmeldformulier kunnen jullie dit aangeven als jij, je ouders en je bassischool van mening zijn dat je recht op voorrang hebt. De VO-school controleert of je inderdaad recht op voorrang bij inschrijving hebt.

Een VO-school mag leerlingen ook met voorrang inschrijven op grond van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit doen ze niet heel vaak, maar in zo’n situatie is het voor de leerling noodzakelijk om naar die VO-school te gaan. Dit is de zogenoemde voorrang Persoonlijke Omstandigheden. Als jij, je ouders of de basisschool denkt dat je daarvoor in aanmerking komt, dan noteren jullie dat bij de aanmelding in ELK. Je ouders moeten goed kunnen onderbouwen waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt en jouw basisschool neemt de redenen op in jouw okr. De VO-school beslist na het lezen van jouw okr of je in aanmerking komt voor voorrang op inschrijving op basis van persoonlijke omstandigheden.

De Doorstroomtoets

De uitslag van mijn Doorstroomtoets is hoger dan mijn voorlopige schooladvies, wat nu?

Als je een veel hogere score hebt behaald dan passend is bij het eerder gegeven basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’ van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat kijken. De basisschool is verplicht een heroverwegingsgesprek te voeren, maar is niet verplicht het advies op te hogen. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de jou is. Als je basisschool besluit om een hoger advies te geven, noemen we dat bijstellen. Dit kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Het besluit over wat voor jou het beste soort onderwijs is, blijft bij de basisschool. 

De uitslag van mijn Doorstroomtoets is lager dan mijn voorlopige schooladvies, wat nu?

Heb je de toets minder goed gemaakt dan verwacht? Dat is jammer, maar dat verandert niets aan je basisschooladvies.

Mijn schooladvies is naar aanleiding van de Doorstroomtoets niet bijgesteld, wat nu?

De basisschool kan besluiten dat het schooladvies niet aangepast wordt, ook al geeft de Doorstroomtoets een hoger advies weer. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de leerling is. Als de ouders en school van mening verschillen kunnen de ouders eventueel bezwaar maken bij het schoolbestuur van de PO-school 

Kennismaken met je nieuwe school

Wanneer is de kennismakingsochtend?

Op woensdag 3 juli 2024 is er een kennismakingsochtend op jouw nieuwe school.

Wanneer kan ik meer informatie verwachten over de kennismakingsochtend?

Deze informatie ontvang je in mei/juni van je nieuwe school

Overig

Heeft u een vraag over de regels en afspraken van de Zaanse POVO Overstap?

Een goede overstap van de PO-school naar een VO-school is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Daarom worden in het Onderwijsplatform Zaanstreek, waaraan de Zaanse schoolbesturen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs deelnemen, elk jaar afspraken gemaakt over de wijze van verwijzing naar, en inschrijving op, een VO-school. Alle Zaanse schoolbesturen hebben toegezegd zich te houden aan de afspraken van de Zaanse POVO Overstap. Alle ouders die hun kind aanmelden voor de brugklas op een VO-school moeten ook toezeggen zich aan de afspraken van de Zaanse POVO Overstap te houden door bij de aanmelding hiervoor te tekenen. Hier vindt u het beleidsdocument De Zaanse POVO Overstap met alle afspraken en regels.

Heeft u een vraag over het schooladvies of bent u het niet eens met het schooladvies?

Als ouders bezwaar hebben tegen het proces van totstandkoming van het schooladvies en/of het schooladvies zelf en hier met de professionals van de basisschool niet uit komen, kunnen zij een klacht of bezwaar indienen bij het bestuur van de desbetreffende basisschool. Zie daarvoor ook de klachtenregeling van het bestuur van de basisschool.

Heeft u vragen over passend onderwijs?

Ouders die vragen hebben over de samenhang tussen het onderwijsaanbod van de VO-school waar hun kind geplaatst is en de (extra) ondersteuningsbehoefte, kunnen contact opnemen met de VO-school om nader kennis te maken. Samen kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien extra hulp/ondersteuning nodig is.

Heeft u een klacht of bezwaar betreft de plaatsing?

Een ouder/verzorger van een leerling die het niet eens is met het besluit van het bevoegd gezag van de school van eerste voorkeur tot het niet inschrijven van de kandidaat-leerling op een door ZAAM, OVO of Sint Michaël in standgehouden school, kan hiertegen bij het bevoegd gezag van de school van eerste voorkeur bezwaar aantekenen. Bekijk hier de Bezwarenprocedure van de Zaanse Overstapsmomenten.

Heeft u een suggestie of vraag over de algemene procedure?

Opmerkingen en suggesties over de procedure van Zaanse POVO Overstap als zodanig kunnen worden gestuurd naar de projectleiding (info@povo-zaanstreek.nl). Deze opmerkingen worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure naar het volgende jaar.